Жамбыл облысы
әкімдігінің білім басқармасы

Мекен-жайы: Тараз қаласы, Төле би көшесі №35
Индекс: 080012 
Ақпарат алмасу телефоны 43-88-05 
Сенім телефоны 43-88-81 
E-mail: taraz_0000@mail.ru
Адрес:г. Тараз, ул.Толе би №35
ин. 080012 
Контактная информация по телефону 43-88-05 
Телефон доверия 43-88-81 
E-mail: taraz_0000@mail.ru

Управление образования

акимата Жамбылской области

-A A +A

Басшы блогы

​​​​​

"Ұрпақ +" клубы

Зияткерлік-танымдық ойындар мен конкурстар

"Балаға мейірімді Қазақстан!"

Ұлттық зияткерлік меншік институты

Жүйеге ену

Жаңалықтар жиынтығы

Қазір сайтта

Сейчас на сайте 0 пользователей и 5 гостей.

Статистикалық ақпаратСТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТ / СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Көрсеткіштер/Показатели 2014-2015 оқу жылы /уч.год 2015-2016 оқу жылы /уч.год 2016-2017 оқу жылы /уч.год Серпіні /Динамика
Ұлғаюы/ Увеличение (+) Кемуі/ Уменьшение (-)
А 1 2   3 4
Мектепке дейінгі ұйымдарының (МҰ) саны /Число дошкольных организаций (ДО) 392 418 448 30  
қала/город 110 117 131 14  
ауыл/село 282 371 317   54
Ондағы балалар/В них детей 41644 44394 47389 2995  
қала/город 20365 21431 22512 1081  
ауыл/село 21279 22963 24877 1914  
МҰ-мен қамту проценті, барлығы/Процент охвата ДО, всего 70,7 75 80,2 5,2  
қала/город 79,6 79,6 81,8 2,2  
ауыл/село 63,6 66,5 72,5 6  
Мектеп алды даярлықпен қамтылған 5-6 жасар балалардың саны/Численность детей 5-6 лет, охваченных предшкольной подготовкой 27411 27839 27489   350
Олардың ішінде БММ жанындағы/из них при ДДУ 8092 8487 7829   658
Мектептер жанындағы/при школах 19319 19352 19660 308  
Мектеп алды даярлықпен қамту проценті, барлығы/Процент охвата предшколой, всего 99,7 100 100    
қала/город 99,3 100 100    
ауыл/село 100 100 100    
Күндізгі мемлекеттік мектептердің саны/Число дневных государственных школ 450 449 450 1  
қала/город 87 87 87    
ауыл/село 363 362 363 1  
Ондағы оқушылар/В них учащихся 191699 199231 207455 8224  
қала/город 74572 77982 82176 4194  
ауыл/село 117127 121249 125279 4030  
Жеке меншік мектептердің саны/Число негосударственных школ 2 2 2    
қала/город 2 2 2    
ауыл/село - -    
Ондағы оқушылар/В них учащихся 466 330 351 21  
қала/город 466 330 351 21  
ауыл/село - -    
Кешкі мектептердің саны/Число вечерних школ 5 4 4    
қала/город 2 2 2    
ауыл/село 3 2 2    
Ондағы оқушылар/В них учащихся 1404 1176 1223 37  
қала/город 494 496 695   4
ауыл/село 910 680 528 41  
Арнайы түзету ұйымдарының саны/Число специальных коррекционных организаций 4 4 4    
қала/город 4 4 4    
ауыл/село - -    
Ондағы балалар/В них детей 528 527 534 7  
қала/город 528 527 534 7  
ауыл/село - -    
Девиантты мінез-құлықты балаларға арналған мектептер/Школы для детей с девиантным поведением 1 1 1    
қала/город 1 1 1    
ауыл/село - -    
Ондағы балалар/В них детей 37 26 30 4  
қала/город 37 26 30 4  
ауыл/село - -    
Пәндерді тереңдетіп оқытатын метептердің саны/Число школ с углубленным изучением предметов 9 26 28 2  
Олардың ішінде гимназиялар/из них гимназий 7 19 21 2  
лицейлер/лицеев 2 3 3    
Апатты жағдайдағы мектептер саны/ Кол- во аварийных школ 19 12 9   2
қала/город 1 1 1    
ауыл/село 18 10 8   2
Күрделі жөндеуді қажет етеді (мектептер саны)/Требуют капитального ремонта (кол-во школ) 120 157 94   63
қала/город 21 21 21    
ауыл/село 99 88 73   15
Күрделі жөндеу жүргізілген (метептер саны)/ Проведен капитальный ремонт (кол-во школ) 37 11 30 19  
қала/город 13 1 7 6  
ауыл/село 24 10 23 13  
Оқушы орнының тапшылығы (саны)/Дефицит ученических мест (кол-во) 4310 5037 6065 1028  
Қазақ тілінде оқытатын мектептер саны/ Кол-во школ с казахским языком обучения 312 311 314 3  
қала/город 40 40 40    
ауыл/село 272 271 274 3  
В них учащихся 88201 90845 94217 3372  
қала/город 33378 34631 35632 1001  
ауыл/село 54823 56214 58585 2371  
Кол-во смешанных школ с казахским языком обучения 121 122 120 2  
қала/город 36 36 36    
ауыл/село 85 86 84   2
Ондағы қазақ тілінде оқитын сыныптардағы оқушылар саны/В них учащихся в классах с казахским языком обучения 57526 60955 63544    
қала/город 18865 20222 22054    
ауыл/село 38661 40733 41490    
Орыс тілінде оқытатын мектептер саны/Кол-во школ с русским  языком обучения 16 15 15    
қала/город 10 10 10    
ауыл/село 6 5 5    
Ондағы оқушылар/В них учащихся 11329 11861 12510 649  
қала/город 9048 9567 10125 558  
ауыл/село 2281 2294 2385 91  
Орыс тілінде оқытатын аралас мектептердің саны/Кол-во смешанных школ с русским языком обучения 121 122 120 2  
қала/город 36 36 36    
ауыл/село 85 86 84   2
Ондағы орыс тілінде оқитын сыныптардағы оқушылар саны/В них учащихся в классах с русским языком обучения 34472 35400 37014 1614  
қала/город 13110 13392 14195 803  
ауыл/село 21362 22008 22819 811  
Ұйғыр тілінде оқытатын мектептердің саны/Кол-во школ с уйгурским  языком обучения - -    
қала/город - -    
ауыл/село - -    
Ондағы оқушылар/В них учащихся - -    
қала/город - -    
ауыл/село - -    
Ұйғыр тілінде оқытатын аралас мектептердің саны/Кол-во смешанных школ с уйгурским языком обучения - -    
қала/город - -    
ауыл/село - -    
Ондағы ұйғыр тілінде оқитын сыныптардағы оқушылар саны/В них учащихся в классах с уйгурским языком обучения - -    
қала/город - -    
ауыл/село - -    
Өзбек тілінде оқытатын метептердің саны/ Кол-во школ с узбекским языком обучения 1 1 1    
қала/город 1 1 1    
ауыл/село - -    
Ондағы оқушылар/В них учащихся 171 170 170    
қала/город 171 170 170    
ауыл/село - -    
Өзбек тілінде оқытатын аралас мектептердің саны/ Кол-во смешанных школ с узбекским языком обучения - -    
қала/город - -    
ауыл/село - -    
Ондағы өзбек тілінде оқитын сыныптардағы оқушылар саны/В них учащихся в классах с узбекским языком обучения - -    
қала/город - -    
ауыл/село - -    
Ауысыммен оқытатын мектептердің саны/Кол-во школ, занимающихся 450 449 450 1  
бір ауысым/в одну смену 86 84 89 5  
екі ауысым/в две смены 361 360 356   4
үшауысым/в три смены 3 5 5    
Ондағы оқушылар/Кол-во учащихся 191699 199231 207455 8224  
бірінші ауысымда/в первой смене 111200 113487 116567 3080  
екінші ауысымда/во второй смене 79978 84997 90118 5121  
үшінші ауысымда/в третьей смене 521 747 770 23  
Барлығы біріктірілген сыныптар/Всего совмещенных классов 95 96 87   9
Оның ішінде 1-4 сыныптар/в том числе 1-4 классы 62 41 59 18  
5-9 сыныптар/5-9 классы 33 54 27   27
10-11 сыныптар/10-11 классы   1 1    
Оқу озаттарының саны/ Число отличников учебы 30592 31832 34586 2754  
қала/город 10987 11431 12460 1029  
ауыл/село 19605 20461 22126 1665  
Екі жыл бір сыныпта қалғандардың саны/ Число второгодников 33 25 31 6  
қала/город 30 19 30 11  
ауыл/село 3 6 1   5
Қосымша білім беру ұйымдарының саны/ Кол-во организаций дополнительного образования 54 57 58 1  
Ондағы балалар/В них детей 34380 34554 39008 4454  
Балаларды қосымша білім беру мен қамту проценті/ Процент охвата детей дополнительными организациями - -    
Барлық интернатық білім беру ұйымдары/ Всего интернатных организаций образования 21 20 20    
Ондағы балалар/В них детей 2382 2294 2373 79  
Жалпы үлгідегі мектеп-интернаттардың саны/Число школ-интернатов общего типа - -    
Ондағы балалар/В них детей - -    
Мектеп жанындағы интернаттардың саны/ Число при школьных интернатов 10 10 10    
Ондағы балалар/В них детей 467 437 468 31  
Санаторлық мектеп-интернаттардың саны/Число интернатов санаторного типа 1 1 1    
Ондағы балалар/В них детей 120 130 126   4
Дарынды балаларға арналған интернаттардың саны/Число интернатов для одаренных детей 3 3 3    
Ондағы балалар/В них детей 768 789 830 41  
Арнайы түзету ұйымдарының интернаттар саны/Число интернатов специальных коррекционных организаций 4 4 4    
Ондағы балалар/В них детей 528 527 534 7  
Девиантты мінез-құлықты балаларға арналған мектеп-интернаттар/Школы-интернаты для детей с девиантным поведением 1 1 1    
Ондағы балалар/В них детей 37 26 30 4  

ӘУЛИЕАТА ЖӘДІГЕРЛЕРІ

Қазақстан Республикасы Президентінің жолдауы

Үздік педагог 2018

Өлкетану

3d музей. Школы Жамбылской области

Ақпараттық жүйелерді зерттеу сауалнамасы

«Бағдарламалау және робототехника курстары» сауалнамасы

Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру

"Қазақстандағы 100 жаңа есім"

Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері

"100 нақты қадам" – Ұлт жоспары

 

  

WORLDDIDAC Astana 2017

Жемқорлыққа жол жоқ

Серпін- 2050 Мәңгілік ел жастары